Privacyverklaring

Gewichtsconsulent Wanda, gevestigd aan Pieter van der Werfstraat 49, 1067 EM Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.peoplewithambition.com

Pieter van der Werfstraat 49, 1067 EM Amsterdam

06-20914648

Wanda Kensdel is de Functionaris Gegevensbescherming van Gewichtsconsulent Wanda. Zij is te bereiken via info@peoplewithambition.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gewichtsconsulent Wanda verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze    

   website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

– Locatiegegevens

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gewichtsconsulent Wanda verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@peoplewithambition.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gewichtsconsulent Wanda verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

   kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Gewichtsconsulent Wanda verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe

   verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

           

Geautomatiseerde besluitvorming

Gewichtsconsulent Wanda neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gewichtsconsulent Wanda) tussen zit. Gewichtsconsulent Wanda gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: besloten membersite. Middels dit programma/deze app kan de cliënt zelf zijn/haar persoonlijke gegevens invoeren, voedingspatroon en beweegpatroon bijhouden, documenten en informatie downloaden. Gewichtsconsulent Wanda heeft enkel inzage in de ingevulde gegevens en kan hierop begeleiden, sturen en coachen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gewichtsconsulent Wanda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de:

Persoonsgegevens en personalia: 7 jaar (wettelijke termijn belastingdienst)

Inhoudelijke gespreksverslagen coaching: 2 jaar na afloop coaching. Daarna worden gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gewichtsconsulent Wanda verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gewichtsconsulent Wanda gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gewichtsconsulent Wanda en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@peoplewithambition.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Gewichtsconsulent Wanda wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gewichtsconsulent Wanda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@peoplewithambition.com